مثال حرف ز

3. پس معلوم شد که کلمه های 2 حرفی را به چه سادگی میشه تبدیل به زبان زرگری کرد

2023-02-05
    طمس
  1. كتاب كتابًا
  2. نحوه تلفظ حرف ض
  3. وه وه که شمایلت چه نیکوست
  4. حرف ترکیبی
  5. مثال دیگه: من = مزن mazan